ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ”

The 2st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2st HUNIC Conference 2019 ”

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562

ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. แบบตอบรับการเข้าร่วมและนำเสนอบทความ Download
2. Template รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Download
3. Template แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ Download
4. รูปแบบในการเตรียมโปสเตอร์ Download
5. Templateโปสเตอร์ Download

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ ๐๒๗/๒๕๖๒

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก Download
 
  หมายเหตุ    ....

 

การส่งบทความ-การชำระเงิน

ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th หรือทางอีเมลล์ hunic.srru.ac.th ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (บกศ2)”  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่  644-030330-0