ประกาศ...!


HUNIC 2019_Proceedings

-HUNIC 2019_Proceedings

-HUNIC 2019_Proceedings รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 Download
-การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ ทางคณะจะเป็นผู้จัดทำและเตรียมโปสเตอร์ให้กับผู้นำเสนอ
-คำชี้แจงในการนำเสนอผลงานแบบบรรยายDownload


-ตารางการนำเสนอแบบโปสเตอร์-ทั้งระดับชาติและนานาชาติ-2019 Download

-บทความนำเสนอระดับชาติ Download

-บทความนำเสนอระดับนานาชาติ Download

-บทความนำเสนอแบบโปสเตอร์ Downloadผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ ๐๒๗/๒๕๖๒
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก Downloadhunic banner

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

“ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

"The 2st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2st HUNIC Conference 2019"

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 38

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการ กิจกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 10 สิงหาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัย
วันที่ 30  กรกฏาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ
วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2562 ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน
วันที่ 22 -23 สิงหาคม 2562 นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 

การส่งบทความ

ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th หรือทางอีเมลล์ hunic@srru.ac.th ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (บกศ2)”  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่  644-030330-0

กลุ่มบทความการประชุมระดับชาติ

กลุ่มบทความการประชุมระดับชาติ
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์ (HU-NC) (ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฎศิลป์ วัฒนธรรม)
2. กลุ่มสังคมศาสตร์ (SO-NC) (สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์)
3. กลุ่มการศึกษา (ED-NC) (การสอน การพัฒนาหลักสูตร ปฐมศึกษา)
4. กลุ่มอื่น ๆ (OT-NC)

กลุ่มบทความ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

กลุ่มบทความ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Humanities (HU-NC)
2. Social Sciences (SO-NC)
3. Education (ED-NC)
4. Others (OT-NC)
hunic icon