ประกาศ..รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(proceedings)

ประกาศ..รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(proceedings)สามารถDownload ได้ในวันที่20ตุลาคม2661และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถDownload ได้ในวันที่25ตุลาคม2561นี้

การประชุมวิชาการ(proceedings)สามารถDownload ได้ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

(The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018: 1st HUNIC Symposium 2018)

สมัคร