การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

“New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา”

The 3rd National Conference on Humanities and Social Sciences 3rd HUNIC Conference 2020

วันที่ 25 กันยายน 2563

ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. แบบตอบรับการเข้าร่วมและนำเสนอบทความ Download
2. Template รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Download
3. Template แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ Download
 
  หมายเหตุ    ....

 

การส่งบทความ-การชำระเงิน

ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th หรือทางอีเมลล์ hunic.srru.ac.th ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (บกศ2)”  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่  644-030330-0