ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3


HUNIC 2020


การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

“New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา”

The 3rd National Conference on Humanities and Social Sciences 3rd HUNIC Conference 2020

วันที่ 25 กันยายน 2563

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กำหนดการรับบทความวิชาการและงานวิจัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เปิดรับสมัครผู้สนใจส่งบทความ (Full Paper) ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://hunic.srru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
คัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
ประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เชี่ยวชาญ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563
นักวิจัยส่งบทความ (Full Paper) ฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
ตอบรับการนำเสนอบทความ (Acceptance Letter) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
นำเสนอบทความผ่านการประชุมออนไลน์ (Microsoft Team) วันที่ 25 กันยายน 2563
จัดทำ Proceeding online (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมออนไลน์บนเว็บไซต์ ภายในเดือนตุลาคม 2563

 

การส่งบทความ

ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th หรือทางอีเมลล์ hunic@srru.ac.th ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (บกศ2)”  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่  644-030330-0

กลุ่มบทความการประชุมระดับชาติ

กลุ่มบทความการประชุมระดับชาติ
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคใหม่แบบออนไลน์ (HUSO-NC) (ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์
2. กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคใหม่แบบออนไลน์ (ED-NC) -
3. กลุ่มอื่น ๆ เพื่อเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคใหม่แบบออนไลน์ (OT-NC) -
hunic icon