การส่งบทความ

          ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th  หรือทางอีเมลล์ Human_Journal@hotmail.com ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่………………….

                                       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ฝ่ายวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369

ผศ.จิรายุ ทรัพย์สิน 088-5953189
อาจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม 091-8358558
อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร 0902764828
อาจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ 091-8283064