โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 1st HUNIC Conference 2018

วันที่ 14-15 กันยายน 2561

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

1. หลักการและเหตุผล

มนุษยศาสตร์ (Humanities) และสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นบูรณาการศาสตร์ (Iintegrated sciences) ที่ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกทางสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ พร้อมก่อให้เกิด ผลิตภาพการผลิต (Productivity) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิชาการและทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนิยม (Localism) ที่สามารถบูรณาการเข้ากับโลกนิยม (Globalism)  ในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มุ่งพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นในทุกมิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 1st HUNIC Conference 2018) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคมศาสตร์ : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” “Human-Societies: An Innovation for Local  to International Development based On The King’s Philosophy” ในวันที่ 14-15  กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อจะเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั่วประเทศ

2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

2.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

2.4 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

2.5 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ

2.6 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

2.7 เพื่อเชิดชูและยกย่องนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ

 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

3.1 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 200 คน

3.2 นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป จากสถาบัน องค์กร มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 100 คน

 

4. วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 14-15  กันยายน 2561  ณ  อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

5. รูปแบบการจัดการประชุม

               5.1 รูปแบบการจัดการประชุม

5.1.1 การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

5.1.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)  และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในระดับชาติและนานาชาติ

5.1.3 การประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

1) ผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

2) ผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

5.1.4 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย

5.1.5 การจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานราชการ เอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “มนุษย์-สังคม: นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน

 

                 5.2 การดำเนินการเกี่ยวกับบทความ

5.2.1 การรับสมัครและพิจารณาบทความ

1) เปิดรับสมัครผู้สนใจส่งบทความทั้งในและต่างประเทศ

2)  คัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการ

3)  ประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เชี่ยวชาญ

       5.3 รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)