บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ (กันยายน – ตุลาคม) 2561

ประกาศ-ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ

บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ