ค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทของการนำเสนอ ระดับชาติ นานาชาติ
1. นำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ภาคบรรยาย 2,500.- 3,500.-
2. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทย) 1,500.- 2,000.-
3. เข้าร่วมประชุม  (ไม่นำเสนอผลงาน)

(ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

1,000.- 1,000.-

         

          เงื่อนไขเพิ่มเติม: สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ซึ่งจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI 1) ต้องจ่ายเพิ่มบทความละ 800 บาท

วิธีการชําระเงิน

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน เมื่อสมัครเข้ามาในระบบแล้ว ท่านสามารถปริ้นส์ใบสำคัญรับเงินเพื่อชำระค่าสมัคร  โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-048200-5

(2) หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชําระเงินได้ที่ เว็บไซต์ https://hunic.srru.ac.th

(3) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

(4) ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ