การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

“มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา”

The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 1st HUNIC Conference 2018

“Human-Societies: An Innovation for Local  to International Development based

on The King’s Philosophy”

ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการรับบทความวิชาการและงานวิจัย

กำหนดการ

กิจกรรม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งบทความ
วันที่ 15 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัย
วันที่ 5  กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 10 กันยายน 2561 ประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ
วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน
วันที่ 14 -15 กันยายน 2561 นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

กลุ่มบทความการประชุมระดับชาติ

  1. กลุ่มมนุษยศาสตร์ (HU-NC)

(ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฎศิลป์ วัฒนธรรม)

  1. กลุ่มสังคมศาสตร์ (SO-NC)

(สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์)

  1. กลุ่มการศึกษา (ED-NC)

(การสอน  การพัฒนาหลักสูตร  ปฐมศึกษา)

  1. กลุ่มอื่น ๆ (OT-NC)

 

กลุ่มบทความ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  1. Humanities (HU-IC)
  2. Social Sciences (SO-IC)
  3.  Education (ED-IC)
  4.  Others (OT-IC)

 

ค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ประเภทของการนำเสนอ ระดับชาติ นานาชาติ
1. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทย) 1,500.- ** 2,000.- **
2. นำเสนอผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัย ภาคบรรยาย 2,500.- ** 3,500.- **
3. เข้าร่วมประชุม  (ไม่นำเสนอผลงาน) 1,000.- ** 1,000.- **

         

          เงื่อนไขเพิ่มเติม

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ซึ่งจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงสารวารไทย (TCI 1)  ต้องจ่ายเพิ่ม บทความละ 800 บาท

 

การส่งบทความ

          ผู้สนใจส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://hunic.srru.ac.th หรือทางอีเมลล์ Human_Journal@hotmail.com ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบเสนอของส่งบทความ พร้อมกับบทความ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมมาที่ ชื่อบัญชี “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่  644-0-48200-5

                                       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ฝ่ายวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369

ผศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน โทรศัพท์ 088-5953189  และ ดร.สิริพัฒถ์  ลาภจิตร  โทรศัพท์ 090-2764828

ดร.จงกิจ  วงษ์พินิจ โทรศัพท์  091-8283064  และนางปิยนุช  ผมพันธ์ โทรศัพท์ 098-0960308

          อีเมลล์ : Human_Journal@hotmail.com

วันที่ 14 กันยายน 2561

           ภาคเช้า

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. เปิดนิทรรศการและชมผลงานวิชาการ
09.30 – 10.20 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

พิธีเปิดการประชุม โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และสถาบันเครือข่าย
10.20 – 11.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ จาก Professor จากต่างประเทศ
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

           ภาคบ่าย

13.00 – 13.30 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
13.00 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับชาติ)

1.       กลุ่มมนุษยศาสตร์

2.       กลุ่มสังคมศาสตร์

3.       กลุ่มการศึกษา

4.       กลุ่มอื่น ๆ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับนานาชาติ)

1.       Humanities

2.       Social Sciences

3.       Education

4.       other / Etc

16.30–18.00  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

  • หมายเหตุ    รับประทานอาหารว่าและเครื่องดื่ม  เวลา  10.30 น.   และ  14.30 น. 

 

วันที่ 15 กันยายน 2561

           ภาคเช้า

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 11.30 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับชาติ)

1.       กลุ่มมนุษยศาสตร์

2.       กลุ่มสังคมศาสตร์

3.       กลุ่มการศึกษา

4.       กลุ่มอื่น ๆ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับนานาชาติ)

1.       Humanities

2.       Social Sciences

3.       Education

4.       other / Etc

11.30 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัลผลงานนำเสนอดีเด่น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับชาติ)

1.       กลุ่มมนุษยศาสตร์

2.       กลุ่มสังคมศาสตร์

3.       กลุ่มการศึกษา

4.       กลุ่มอื่น ๆ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับนานาชาติ)

1.       Humanities

2.       Social Sciences

3.       Education

4.       other / Etc

 

  • หมายเหตุ    รับประทานอาหารว่าและเครื่องดื่ม  เวลา  10.30 น.   และ  14.30 น.